Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Bmrc group s.r.o.

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jednotlivých kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím anebo jednotlivých smluv o dílo uzavíraných mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

1.2. Prodávajícím anebo Zhotovitelem se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost BMRC Group s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague, Česká republika, identifikační číslo 455 37 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C vložce č. 1592.
Kupujícím anebo Objednatelem se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí subjekt označený jako kupující anebo zhotovitel v Potvrzení objednávky.

1.3. Kupní smlouva sestává z Potvrzení objednávky, které vyhotovuje Prodávající, a těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí Kupní smlouvy i v případech, kdy Prodávající Kupujícímu doručí pouze samostatné Potvrzení objednávky. Stejně tak se tyto všeobecné obchodní podmínky, podepsané smluvními stranami v souvislosti s konkrétním Potvrzením objednávky, stávají součást všech následujících Potvrzení objednávky, doručených Prodávajícím Kupujícímu. 
Smlouva o dílo sestává z Potvrzení objednávky, které vyhotovuje Zhotovitel, a těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí Smlouvy o dílo i v případech, kdy Zhotovitel Objednateli doručí pouze samostatné Potvrzení objednávky. Stejně tak se tyto všeobecné obchodní podmínky, podepsané smluvními stranami v souvislosti s konkrétním Potvrzením objednávky, stávají součást všech následujících Potvrzení objednávky, doručených Zhotovitelem Objednateli.
Potvrzením objednávky reaguje Prodávající anebo Zhotovitel na předcházející poptávku či objednávku Kupujícího či Objednatele. Potvrzení objednávky v plném rozsahu nahrazuje předcházející právní jednání obou smluvních stran, a to včetně případné nabídky Prodávajícího či Zhotovitele, nevyplývá-li z obsahu Potvrzení objednávky výslovně jinak.  

1.4. V případě, že se Potvrzení objednávky svým výslovným obsahem odchyluje od jednotlivého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, má předmětné výslovné ustanovení Potvrzení objednávky přednost před odchylným ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek tak, že takové odchylné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se součástí kupní smlouvy uzavřené ve smyslu čl. 1.1 těchto všeobecných obchodních podmínek (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Kupní smlouva“) nestává. 
V případě, že se Potvrzení objednávky svým výslovným obsahem odchyluje od jednotlivého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, má předmětné výslovné ustanovení Potvrzení objednávky přednost před odchylným ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek tak, že takové odchylné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se součástí smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu čl. 1.1 těchto všeobecných obchodních podmínek (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Smlouva o dílo“) nestává. 

1.5. K uzavření Kupní smlouvy anebo Smlouvy o dílo mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dochází uplynutím 5 dnů ode dne, kdy Prodávající Kupujícímu anebo Zhotovitel Objednateli doručí Potvrzení objednávky v písemné formě.

1.6. Pokud však Kupující anebo Objednatel Prodávajícímu anebo Zhotoviteli v době 5 dnů dle čl. 1.5. těchto všeobecných obchodních podmínek písemně sdělí, že Potvrzení objednávky odmítá anebo navrhne změnu obsahu Potvrzení objednávky, k uzavření Kupní smlouvy anebo Smlouvy o dílo dle čl. 1.5. těchto všeobecných obchodních podmínek nedojde.

 

2. Provedení dodávky

2.1. Zboží, které je Prodávající povinen na základě Kupní smlouvy Kupujícímu odevzdat, je vymezeno jeho označením v Potvrzení objednávky. Odkazuje-li Potvrzení objednávky na výkres či jinou specifikaci zboží, je Prodávající povinen Kupujícímu zboží odevzdat v provedení odpovídajícím takovému výkresu či specifikaci; totéž platí, dohodnou-li Prodávající a Kupující provedení zboží po doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu samostatnou dohodou.

2.2. V případě Smlouvy o dílo platí čl. 2.1. těchto všeobecných obchodních podmínek pro způsob provedení díla obdobně.

2.3. Pokud Potvrzení objednávky odkazuje ve vztahu k vymezení zboží dle čl. 2.1. těchto všeobecných obchodních podmínek na katalog Prodávajícího, je Prodávající povinen Kupujícímu zboží odevzdat v podobě vymezené takovým katalogem.
V případě Smlouvy o dílo platí ustanovení předcházející věty tohoto článku všeobecných obchodních podmínek pro způsob provedení díla obdobně.

2.4. Dohodnou-li Prodávající a Kupující, že zboží, které má Prodávající Kupujícímu odevzdat dle Kupní smlouvy, má odpovídat vzorku, který Prodávající předal Kupujícímu a Kupující s takovým vzorkem vyslovil souhlas, je Prodávající povinen Kupujícímu odevzdat zboží v provedení odpovídajícím takovému vzorku.
V případě Smlouvy o dílo platí ustanovení předcházející věty tohoto článku všeobecných obchodních podmínek pro způsob provedení díla obdobně.

2.5. V Potvrzení objednávky je uvedeno množství zboží, které je Prodávající povinen na základě Kupní smlouvy Kupujícímu odevzdat a které je Kupující povinen od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.6. V případě Smlouvy o dílo platí čl. 2.5. těchto všeobecných obchodních podmínek pro rozsah díla obdobně.  

2.7. Pokud není v potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, dodá Prodávající Kupujícímu Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, v kvalitě odpovídající složitosti a komplexnosti sklářské výroby.

2.8.  V případě Smlouvy o dílo platí čl. 2.7 těchto všeobecných obchodních podmínek pro rozsah díla obdobně.  

 

3.  Doba a místo odevzdání zboží anebo provedení díla

3.1. Doba, v níž má Prodávající Kupujícímu odevzdat zboží vymezené Potvrzením objednávky (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Zboží“) je stanovena Potvrzením objednávky.
V případě Smlouvy o dílo platí ustanovení předcházející věty tohoto článku všeobecných obchodních podmínek pro dobu, v níž je Zhotovitel povinen pro Objednatele provést dílo vymezené Potvrzením objednávky (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Dílo“) obdobně.

3.2. Prodávající je oprávněn odevzdat Kupujícímu Zboží nikoliv pouze najednou, ale také po jednotlivých dávkách. 
V případě Smlouvy o dílo platí ustanovení předcházející věty tohoto článku všeobecných obchodních podmínek pro způsob předání předmětu Díla obdobně.

3.3. Nestanoví-li Potvrzení objednávky výslovně jinak, je Prodávající povinen Kupujícímu Zboží odevzdat v závodu Prodávajícího na adrese Světlá nad Sázavou, Zámecká 1177 nenaložené na dopravní prostředek. Jedno z uvedených míst odevzdání Zboží je oprávněn zvolit Prodávající, který je povinen zvolené místo oznámit Kupujícímu v dostatečném předstihu před dobou, v níž má být dle Kupní smlouvy Zboží odevzdáno Kupujícímu.
V případě Smlouvy o dílo platí ustanovení předcházejících vět tohoto článku všeobecných obchodních podmínek pro způsob předání předmětu Díla obdobně.

3.4. Obsahuje-li Potvrzení objednávky dodací doložku odkazující na Incoterms 2010 (Pravidla Mezinárodní obchodní komory pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě, platná od 1.1.2011), je Prodávající povinen Kupujícímu odevzdat Zboží v místě a způsobem určeném stanovenou dodací doložkou.
Povinnosti vymezené pro Prodávajícího a Kupujícího konkrétní dodací podmínkou Incoterms 2010, kterou text Potvrzení objednávky obsahuje, se stávají součástí obsahu Kupní smlouvy v rozsahu, v jakém jednotlivé povinnosti a práva Prodávajícího a Kupujícího nevymezuje Potvrzení objednávky výslovně jinak než určená dodací podmínka Incoterms 2010.
Je-li určité ustanovení o povinnostech Prodávajícího a Kupujícího vymezené dodací podmínkou Incoterms 2010, kterou text Potvrzení objednávky obsahuje, v rozporu s některým z výslovných ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, má předmětné ustanovení dodací podmínky Incoterms 2010 přednost před takovým odchylným ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek tak, že předmětné odchylné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se součástí Kupní smlouvy nestává.

3.5. V případě Smlouvy o dílo platí čl. 3.4. těchto všeobecných obchodních podmínek pro způsob předání předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli obdobně.  

3.6. Dostane-li se Kupující v období mezi uzavřením Kupní smlouvy a dobou, v níž má Prodávající Kupujícímu na základě takové Kupní smlouvy povinnost odevzdat Zboží, do prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit na základě jiné kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, anebo do prodlení se zaplacením ceny díla, kterou je Kupující coby objednatel povinen Prodávajícímu coby zhotoviteli zaplatit na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím, je Prodávající oprávněn jednostranně prodloužit dobu, v níž má Kupujícímu odevzdat Zboží, a to nejméně o stejný počet dnů, po které trvá prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny z takové jiné kupní smlouvy anebo prodlení Kupujícího coby objednatele z uvedené smlouvy o dílo. Takové jednostranné prodloužení doby odevzdání Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu sdělit písemně.

3.7. Dostane-li se Objednatel v období mezi uzavřením Smlouvy o dílo a dobou, v níž má Zhotovitel Objednateli na základě takové Smlouvy o dílo povinnost předat provedené Dílo, do prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je Objednatel coby kupující povinen Zhotoviteli coby prodávajícímu zaplatit na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, anebo do prodlení se zaplacením ceny díla, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit na základě jiné smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn jednostranně prodloužit dobu, v níž má Objednateli předat provedené Dílo, a to nejméně o stejný počet dnů, po které trvá prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla z takové jiné smlouvy o dílo anebo prodlení Objednatele coby kupujícího z uvedené kupní smlouvy. Takové jednostranné prodloužení doby předání provedeného Díla je Zhotovitel povinen Objednateli sdělit písemně.

3.8. Nestanoví-li text Potvrzení objednávky výslovně jinak, je Prodávající povinen Zboží zabalit způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu potřebnou při přepravě a jiném nakládání se Zbožím prováděným obvyklým způsobem.
V případě Smlouvy o dílo platí ustanovení předcházející věty tohoto článku všeobecných obchodních podmínek pro způsob předání předmětu Díla obdobně.

3.9. Prodávající je povinen spolu se Zbožím odevzdat Kupujícímu pouze ty dokumenty, které jsou výslovně uvedeny v Potvrzení objednávky.
V souvislosti s provedením Díla a předáním jeho předmětu Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen Objednateli předat pouze ty dokumenty, které jsou výslovně uvedeny v Potvrzení objednávky.

3.10. Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím Zboží oproti termínu odevzdání Zboží vyplývajícímu z Kupní smlouvy, je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny sjednané Kupní smlouvou za Zboží, s jehož převzetím je Kupující v prodlení, a to za každý den prodlení.

3.11. Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím předmětu Díla oproti termínu provedení a předání předmětu Díla vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo, je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, s jehož převzetím je Objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

 

4. Kupní cena, cena díla a její splatnost

4.1. Výše kupní ceny včetně uvedení měny, v níž je kupní cena splatná, je stanovena v Potvrzení objednávky.
Není-li v Potvrzení objednávky měna, v níž se kupní cena sjednává, uvedena, platí, že se kupní cena sjednává v korunách českých.

4.2. Není-li v textu Potvrzení objednávky výslovně uvedeno, zda je částka kupní ceny uvedená v Potvrzení objednávky stanovena bez daně z přidané hodnoty anebo včetně daně z přidané hodnoty, platí, že částka kupní ceny uvedená v Potvrzení objednávky je stanovena bez daně z přidané hodnoty a Kupující je povinen Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši stanovené v textu Potvrzení objednávky zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

4.3. Kupní cena je splatná v termínu stanoveném fakturou vystavenou Prodávajícím a doručenou Kupujícímu na adresu uvedenou pro Kupujícího v textu Potvrzení objednávky.
Prodávající je oprávněn fakturu zaslat Kupujícímu také pouze e-mailovou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Potvrzení objednávky, příp. na e-mailovou adresu, kterou Kupující Prodávajícímu pro účely vzájemné komunikace sdělí.
Prodávající je povinen v takto vystavené faktuře stanovit Kupujícímu termín splatnosti nikoliv kratší 14 dnů od vystavení faktury a je povinen fakturu bez zbytečného odkladu po jejím vystavení Kupujícímu odeslat či ji odevzdat spolu s odevzdáním Zboží.

4.4. V případě Smlouvy o dílo platí čl. 4.1. až 4.3. těchto všeobecných obchodních podmínek pro výši, měnu, jakož i splatnost ceny díla obdobně.  

4.5. V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu, vyplývá-li povinnost Kupujícího zaplatit zálohu z Potvrzení objednávky anebo jiné dohody Prodávajícího a Kupujícího, anebo dostane-li se Kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se Kupující Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky zálohy na kupní cenu anebo z částky kupní ceny, s jejímž zaplacením je Kupující v prodlení, za každý den prodlení.

4.6. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením zálohy na cenu díla, vyplývá-li povinnost Objednatele zaplatit zálohu z Potvrzení objednávky anebo jiné dohody Zhotovitele a Objednatele, anebo dostane-li se Objednatel do prodlení se zaplacením ceny díla, zavazuje se Objednatel Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky zálohy na cenu díla anebo z částky ceny díla, s jejímž zaplacením je Objednatel v prodlení, za každý den prodlení.

4.7. Kupující není oprávněn proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení zálohy na kupní cenu anebo na zaplacení kupní ceny jednostranně započítat jakoukoliv svoji pohledávku včetně jakékoliv pohledávky nabyté postoupením od jiné osoby.

4.8. Objednatel není oprávněn proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení zálohy na cenu díla anebo na zaplacení ceny díla jednostranně započítat jakoukoliv svoji pohledávku včetně jakékoliv pohledávky nabyté postoupením od jiné osoby.

4.9. Kupující se stává vlastníkem Zboží až úplným zaplacením kupní ceny, která je za odevzdání Zboží sjednána. Do nabytí vlastnictví ke Zboží se Kupující zavazuje, že Zboží neprodá či jinak neodevzdá jakékoliv třetí osobě za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží na takovou osobu.

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odstoupit do Kupní smlouvy anebo od Smlouvy o dílo může každá ze smluvních stran pouze z důvodu, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji povinnost vyplývající jí z Kupní smlouvy anebo ze Smlouvy o dílo, anebo z důvodu, který je sjednán v Kupní smlouvě anebo ve Smlouvě o dílo.

5.2. Za porušení povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy anebo ze Smlouvy o dílo podstatným způsobem se mj. považuje prodlení Kupujícího anebo Objednatele se zaplacením zálohy na kupní cenu anebo zálohy na cenu díla anebo se zaplacením kupní ceny anebo ceny díla, které trvá i po dobu delší než 14 dní po doručení písemné upomínky odeslané Kupujícímu Prodávajícím anebo Objednateli Zhotovitelem po uplynutí termínu splatnosti zálohy na kupní ceny anebo zálohy na cenu díla anebo termínu splatnosti kupní ceny anebo ceny díla.
Za porušení povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy anebo ze Smlouvy o dílo podstatným způsobem se dále také považuje prodlení Kupujícího anebo Objednatele s převzetím Zboží či předmětu Díla, které trvá i po dobu delší než 45 dní od doby, kdy měl Kupující dle Kupní smlouvy či Objednatel dle Smlouvy o dílo povinnost Zboží anebo předmět provedeného Díla převzít. 

5.3. Každá ze smluvních stran může od Kupní smlouvy anebo od Smlouvy o dílo odstoupit v případě, kdy v době do zaplacení kupní ceny anebo ceny díla v plné výši dojde ke zjištění úpadku druhé smluvní strany rozhodnutím soudu.

 

6. Záruka, náhrada škody

6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Zboží záruku.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku.

6.2. Zárukou se Prodávající Kupujícímu zavazuje, že Zboží odevzdané dle Kupní smlouvy bude po záruční dobu způsobilé k obvyklému použití.
Zárukou se Zhotovitel Objednateli zavazuje, že Dílo provedené dle Smlouvy o dílo a předané Objednateli bude po záruční dobu způsobilé k obvyklému použití.

6.3. Pokud Potvrzení objednávky nestanoví výslovně jinak, činí záruční doba 24 měsíců.

6.4. Práva ze záruky Kupujícímu nevznikají v případech, kdy vady Zboží vznikly po přechodu nebezpečí na Zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil vůči Kupujícímu své povinnosti z Kupní smlouvy.
Práva ze záruky Objednateli nevznikají v případech, kdy vady Díla, resp. jeho předmětu vznikly po provedení Díla a jeho předání Objednateli v důsledku vnějších událostí a nezpůsobil je Zhotovitel ani osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil vůči Objednateli své povinnosti ze Smlouvy o dílo.

6.5.  Vznikne-li Kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti Prodávajícího škoda či jiná újma, je Prodávající, při splnění dalších podmínek pro vznik povinnosti nahradit Kupujícímu škodu či jinou újmu, takto vzniklou škodu či jinou újmu Kupujícímu nahradit, to však do maximální celkové výše rovnající se 20% kupní ceny sjednané Kupní smlouvou.
Prodávající však není povinen Kupujícímu nahrazovat škodu či jinou újmu, jež převyšuje škodu či újmu, kterou v době uzavření Kupní smlouvy Prodávající jako možný důsledek porušení jakékoliv své povinnosti vznikající z či na základě Kupní smlouvy předvídal či na základě informací, které Prodávající od Kupujícího obdržel, předvídat mohl. 

6.6. Vznikne-li Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele škoda či jiná újma, je Zhotovitel, při splnění dalších podmínek pro vznik povinnosti nahradit Objednateli škodu či jinou újmu, takto vzniklou škodu či jinou újmu Objednateli nahradit, to však do maximální celkové výše rovnající se 20% ceny díla sjednané Smlouvou o dílo.
Zhotovitel však není povinen Objednateli nahrazovat škodu či jinou újmu, jež převyšuje škodu či újmu, kterou v době uzavření Smlouvy o dílo Zhotovitel jako možný důsledek porušení jakékoliv své povinnosti vznikající z či na základě Smlouvy o dílo předvídal či na základě informací, které Zhotovitel od Objednatele obdržel, předvídat mohl. 

6.7. Ustanovení čl. 6.5. a 6.6. těchto všeobecných obchodních podmínek neplatí pro případy, kdy došlo ke způsobení škody či jiné újmy Prodávajícím Kupujícímu anebo Zhotovitelem Objednateli úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

7. Rozhodné právo, rozhodování sporů

7.1. Kupní smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, stejně forma a způsob uzavření kupní smlouvy včetně jejích změn se řídí právem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.
Smlouva o dílo, jakož i veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, stejně forma a způsob uzavření smlouvy o dílo včetně jejích změn se řídí právem České republiky.

7.2. Místně příslušným soudem pro rozhodování sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy anebo Zhotovitele a Objednatele ze Smlouvy o dílo smluvní strany sjednávají Okresní soud v Havlíčkově Brodě, jsou podle právního řádu České republiky v prvním stupni k rozhodování daného sporu věcně příslušné okresní soudy, případně Krajský soud v Hradci Králové, jsou-li podle právního řádu České republiky v prvním stupni k rozhodování daného sporu věcně příslušné soudy krajské.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se jakožto součást Kupní smlouvy anebo Smlouvy o dílo sjednávají ve dvojím vyhotovení. Pro každou ze smluvních stran je určeno jedno jejich vyhotovení.

8.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jakožto součást Kupní smlouvy nahrazují veškeré předcházejí dohody smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech, které by se případně mohli vztahovat na koupi a prodej Zboží dle Kupní smlouvy.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jakožto součást Smlouvy o dílo nahrazují veškeré předcházejí dohody smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech, které by se případně mohli vztahovat na provedení Díla dle smlouvy o dílo.

8.3. Písemná forma je u jednotlivých právních jednání (Potvrzení objednávky, odmítnutí Potvrzení objednávky ad.) splněna, jde-li o právní jednání, jehož předmětem je kupní cena anebo cena díla ve výši alespoň 100 000,-Kč, je-li právní jednání učiněno na listině opatřené vlastnoručními podpisy osob oprávněných jednat jménem předmětné smluvní strany, příp. je-li při komunikaci smluvních stran prostřednictvím e-mailové pošty doručen druhé smluvní straně e-mailovou poštou sken takové listiny.
Jde-li o právní jednání, jehož předmětem je kupní cena anebo cena za dílo ve výši do 100 000,-Kč, je písemná forma u jednotlivého právního jednání splněna i v případě, je-li předmětné právní jednání zachyceno v e-mailové zprávě bez připojeného vlastnoručního podpisu.
Je-li kupní cena či cena díla sjednána v jiné měně než korunách českých, platí pravidla uvedené shora v tomto článku beze změny, přičemž pro účely podřazení daného právního jednání pod jedno z uvedených pravidel se sjednaná kupní cena či cena díla přepočte z měny, v níž je kupní cena či cena díla sjednána, na koruny české dle kurzu České národní banky platného v den doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu či Zhotovitelem Objednateli.

8.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky lze sjednat, změnit, doplnit či zrušit pouze právním jednáním učiněným v písemné formě s vlastnoručním podpisem osob oprávněných jednat jménem jednotlivých smluvních stran.

 

 

store locator

najít nejbližší obchod

sledujte nás

0 položek ve vašem výběru